این کلر ممکن می باشد بو و طعم نامطلوبی به آب بدهد؛ به جهت از فی مابین بردن همین طعم و بو میتوان از فیلتر کربن فعال استعمال کرد. درنهایت 20 تا 30 % از وزن مواد اولیه باقی می ماند که بیشتر از کربن و میزان کمی از خاکستر تشکیل شده کربن فعال و اشکال آن است. البته می بایست توجه داشت که در زمان گرم شدن، ممکن است میزان یه خرده از موادسازنده حمام جذب کربن شوند و از مقدار خلوص کربن فعال تولید شده ناچیز کنند. به طورکلی کلیه ترکیبات تا حدی قابلیت و امکان جذب شدن را دارند ولی در کار کربن فعال عمدتا برای جذب مواد آلی و بعضا ترکیبات معدنی مهم وزن مولکولی بالا مانند ید و جیوه به کار گیری میشود. مساحت سطح بالای کربن به ازای واحد دانسیته آن سبب ساز می شود که مواد کثیف کننده به سطحش بچسبند . در صورتی که مقاله آیتم لحاظ شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان اساسی تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند. همین پارامتر % وزنی بارگذاری کربن تتراکلرید بر کربن را در غلظتهای نزدیک به اشباع در هوا اندازهگیری میکند. اضطراری به ذکر است که پارامترهای مختلفی مثل مواد ناپخته مصرفی، دمای اعمالی، زمانه فعال سازی و طرز انتخابی جهت ایجاد کربن فعال بر کیفیت متاع تولید شده اثر دارد. از گذشته تا امروز زغال فعال شده یکی از دارای ترین مواد برای تصفیه آب و هوا به شمار می رود که حتی در سفید نمودن سطح ها و دندان ها نیز نقش مهمی دارند. به جهت حذف این سموم می توان از کربن اکتیو به کارگیری کرد. به جهت فعال سازی کربن خالص میتوان آن را به صورت مستقیم در یک محیط گرمایی که گاز به آن پمپ می شود قرار داد. کربن سازی فرایندی میباشد که در آن دارای حرارت دادن از یک ماده ی غنی از کربن، کربن خالص ساخت میکنند؛ به همین مراحل پیرولیز نیز میگویند که از یک تکنیک کهن برای تولید ذغال سنگ نشات گرفته است. ۱ – کربناسیون : تهیه و تنظیم کربن (زغال) اصلی حرارت دادن ماده اول (پوست نارگیل ، بامبو و…) در حضور یک گاز بی اثر مثل ازت و فارغ از حضور اکسیژن.

ایندکسر