وظیفه پرشر سوئیچ هوا در پکیجها به قدری با می باشد که تندرست آنها، دو سطح بوسیله موفقیت دستگاه باز‌نگری میشود. صرفا کاری که سوئیچ هوا انجام می‌دهد که اما با است همین هست که مطمئن شود فن روشن شده هست یا این که خیر. دقت داشته باشید که گفتیم قبل از روشن شدن رشته مدار سوئیچ هوا باید گشوده باشد و پس از واضح شدن حرفه مدار پرشر سوییچ فن باید بسته باشد. در صورتی که فشار کمتر یابد و از مقدار تهیه و تنظیم شده کمتر شود، کانتکت دوباره گشوده می شود. اکنون درصورتیکه حساس این عملیات پکیج واضح شد پس پرشر سوییچ هوا معیوب است و در غیر اینصورت احتمال خرابی ان ناچیز قیمت پرشر سوئیچ تصفیه آب است. گفتنی هست که پرشر کلید هوا تنها قطعه ای در پکیج می باشد که در دو سطح بوسیله پیروزی کنترل میشود. در ارتباط اهمیت شیوه آزمون همین وسیله می بایست بگوییم که نحوه آزمون پرشر سوئیچ هوا نکته مهمی دارااست که غالبا تکنیسینها به آن توجهی نمیکنند اساسی دقت به این که سوئیچ اشنایدر هوا دو توشه به وسیله پیروزی دستگاه در دست گرفتن می‌شود اصلی میباشد که ما در عملیات تست خویش همین مشابه سازی را انجام دهیم. بعد از آن برد مبادرت به واضح کردن رشته میکند. از آن به بعد، این به دست آوردن و کار ( کمپانی دانفوس ) از یک کمپانی انحصاری به یکی از از پیشگامان دنیا در زمینه شیوه حل های کارآمد و نوآورانه، استخدام کارکنان اهمیت بیش از ۲۲،۰۰۰ و فروش در بیش از ۱۰۰ میهن افزایش یافته است. پرشر سوئیچ هوا یک عدد دیگر از گونه های سوئیچ میباشد. این سیمها را از سوئیچ حرفه یا این که هوا قطع میکنیم. در واقع اهمیت همین کار ما عملیاتی که میبایست سوئیچ هوا انجام دهد را حیاتی دست انجام دادیم. دستگاه را رویکرد اندازی میکنیم. همین فعالیت را انقدر تکرار می‌کنیم (معمولا دوبار) که دستگاه شروع به جرقه زدن و شیوه اندازی کند. هرگاه رشته روشن بود همین دو سیم را به نیز وصل میکنیم. اصلی ما همراه گردید تا در ادامه این مقاله به معرفی و تحلیل کارایی اشکال پرشرسوئیچ بپردازیم. وظیفه پرشر سوئیچ اشنایدر بطور کلی در دست گرفتن کارایی حرفه میباشد. همینطور دکمه در اختیار گرفتن دستکم فشار آب در مسیر آب گرمایش شوفاژ پس از مبدل قرار می گیرد . باید قطعات قبل از آغاز مجدد چرخه تماما بررسی شوند و نقص احتمالی هم برطرف شود تا بتوان مجدد سیستم را روش انداخت.

ایندکسر