اما اهمیت ترین مزیت اقدام از شیوه اجرای ثبت، احتمالا ممنوع الخروج کردن زودهنگام همسر (شوهر) باشد. او‌لین نکته اهمیت این است که مهریه نسبتاً در هیچ حالتی از دربین نمی رود و رویه رسمی خاصی به جهت از در بین بردن حق مهریه بوسیله مرد وجود ندارد. برابر ضابطه هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی از سوی زن باطل شود ، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب باطل عنن باشد که در اینصورت اهمیت وجود باطل نکاح ، زن مستحق نصف مهر است . ولی در صورتی که اموال به موجب سند رسمی وجود نداشته باشد یا وجود داشته ولی کفاف پرداخت مهریه از آن وجود نداشته باشد و شوهر متوفی اموالی به موجب سند عادی داشته یا از اشخاص ثالث طلبکار بوده در این صورت زوجه می تواند به موجب دادخواست و از طرز دادگاه علیه ورثه شوهر طرح دعوا کند و مطالبه مهریه خویش را از سایر اموال متوفی که به موجب اجرائیه قابل وصول نبوده را خواستار شود . در صورتی که زن کل مهر را از مرد دریافت کرده باشد و جدایی قبل از نزدیکی انجام شود و مهر نزد زن تلف شده باشد ، در همین رخ زن می بایست سپس از طلاق مثل یا این که بها مهر را به شوهر بدهد. اما در صورتی که زن قبل از دریافت مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در برعلیه شوهر دارد قیام نمود ، زن دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاه کند و در اینصورت هنگامی به زن نفقه تعلق می گیرد که از شوهر تمکین داشته وکیل مهریه فروشی باشد . ولی در چنین حالتی چنانچه یکی از از زوجین قبل از انتخاب مهر و قبل از نزدیکی بمیرد به زن هیچ مهری تعلق نمی وکیل مهریه در رشت گیرد . اما در خصوص اعمال فسخ نکاح از سوی مرد به زن مهر تعلق نمی گیرد . در صورتی که مهریه ( مهرالمسمی ) در عقد نکاح انتخاب شده باشد البته مجهول باشد یا این که مالیت نداشته باشد در صورتی که نزدیکی واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل می باشد .در گزینش میزان مهر المثل موقعیت زن از لحاظ شرافت و وضعیت خانوادگی و مقدار تحصیلات زن و دیگر صفات او از قبیل زیبایی و همینطور عرف محل و غیره در نظر گرفته می شود .

ایندکسر