وی افزود: دولت نو در شرایطی کار خویش را شروع کرد که حالت اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از خزانه مرکزی اخذ کرده بود، در حوزه کالاهای کلیدی و بسیاری از موارد دیگر وضعیت خاصی بود و در سه ماه پیش نرخ تورم ۳.۱ % بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۲.۴ % بود و در آذر ماه به ۱.۸ % رسید به این معنی که پروسه پرورش تورم بالا به پایین بوده میباشد که همین مساله امیدبخش است. رئیسکل خزانه مرکزی تاکید کرد: البته کاهش نرخ رشد به معنای کمبود تورم نیست، منتها نرخ پرورش تورم کاهشی است، معنای همین گزاره آن این هست که گران شدن کاهش شده و امیدواریم که فرایند کمتر تورم در آتی تداوم داشته باشد. صالح ده ادامه داد: ما برنامه ریزیهای خویش را به گونهای انجام دادهایم که اصلی فرض تداوم شرایط فعلی و مهم مفروضات دارایی و برنامه ریزی هایی که در دولت شکل گرفته، شرایط سال آتی مطلقا از امسال خوب تر خواهد بود. قطعه ساز نیز این سندها را به فروشنده رینگ قبلی می دهد و آن نیز به فروشنده گذشته می دهد و در نهایت آن حلقه اولیه که همین ورقه ها را اخذ می کند، می تواند همین اسناد را تا سررسید نگه دارااست و یا می تواند در هر بانکی و یا بازار سرمایه، همین اوراق را تنزیل کند و منابع خودش را دریافت کند. لذا در صورتی که این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود که نیز اکنون هم فروخته میگردد به تامین مالی دولت یاری میکند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «علی باتقوا آبادی» تاکید کرد: دولت جدید در ابتدای عمل چندین فعالیت انجام داد که یک گزینه آن نشر سندها بود و منتخب از منابع را از روش انتشار ورقه ها تأمین کرد. رئیسکل بانک مرکزی حیاتی تشریح آخرین حالت شاخص های اقتصادی کشور، گفت: حساس وجود این که در سال پیشین ممکن است یک عدد از بالاترین نرخهای تورم تاریخ مرزو بوم را داشتیم ولی در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کمتر هست و تورم نقطه به نقطه سرزمین ماه به ماه کمتر یافته و اگر آذر ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه نماییم تورم نقطه به نقطه ۱۷.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. همین ورق حیاتی طریق نوردگرم به دو صورت رول و شیت ساخت می شود. صالح آبادی حیاتی ابلاغ اینکه یکی از دیگر از اتفاقات مثبتی که در ماههای آخر صورت بخشید به بازار ارز مربوط است. وی اساسی بیان این که نظام تامین مالی ما خزانه شالوده هست و بیشتر تامین مالی در اقتصاد از بازار پول انجام میشود، تصریح کرد: مطلقا نظام بانکی نمیتواند به تمامی نیازهای تامین مالی جواب دهد چرا که کلیدی کاستیها و محدودیتهایی مواجه است. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از قیمت ورق اهن پنج میل ، شما شاید می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر