در جدول 2-1-3 مقاومت کششی و مقاومت برشی پیشنهاد شده براي پیچ یا این که میلگرد کاشته شده مهم چسب اپوکسی ارائه شده است. 2-1-1) (مقاومت کششی یا این که برشی پیشنهاد شده) × α1 . یا ما بنا ایی داریم که اکنون عمر موءثر آن اتمام یافته و یا در شرف اتمام میباشد و ما تصمیم داریم چندین سال دیگر از سازه بهره برداری نماییم. مقاومتهاي ارائه شده براي شرایطی است که مسافت پیچها از یکدیگر و از کناره اعضاوجوارح کافی باشد و براي به کار گیری از پیچهاي خاص وهمچنین استعمال از پیچهاي رایج در فواصل کمتر می بایست از مقاومتها و ضرایب کاهش مقاومت پیشنهاد شده توسط سوله سازنده استعمال نمود. به کارگیری از همین طریق در بتن با مقاومت کمتر از mpa0 2 سفارش نمی شود. دیوار های بتنی ، یکی از از عنصرها مهم به جهت رویا رویی دارای نیروهای جانبی میباشند که علاوه بر تامین مقاومت مطلوب ، شکل پذیری کافی را برای پرهیز از ناکامی ترد تحت بارهای جانبی وارد بر سازه را نیز تولید می نرم افزار مقاوم سازی کلیدی frp کنند . کپسول را وارد سوراخ کرده و میلگرد را به درون شکاف می کوبند، مواد در همان جا حیاتی نیز ادغام شده و چسبندگی به وجود می آید. ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. کمپانی مهندسین دیرین کارآزما طراح و مجری مقاوم سازی ، طراحی بهینه ساختمان (بهینه سازی سازه) ، مجری کاشت میلگرد ، مجری FRP می باشد. نمونه اي از کاشت پیچ به یاری مواد اپوکسی درون کپسول در رخ 2-1-2 نشان دیتا شده است. یک عدد از روش هایی میباشد که از میلگرد FRP به جهت تقویت لرزه ای بنا و مقاوم سازی استفاده میشود، طریق نصب نزدیک تراز NSM می باشد که خود شامل طرز NSM FRP Rods و NSM FRP Strips می باشد. فایبر یا الیاف FRP که اصلی مشخصات فنی الاستیک و مضاعف مقاوم هستند، جزء اصلی باربر در سیستمهای مقاوم سازی کلیدی FRP محسوب میشوند.

ایندکسر