مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۳۵۱ به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یك بار براساس رشد شاخص بهای كالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانك مركزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امكانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون « حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یك از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. یکی از دلایل آن است که همه افراد اولویتهای رسانهای متفاوتی دارند و اکثر اوقات قبل از تصمیمگیری های استراتژیک، هم رسانههای Off-line و هم On-line را مورد استفاده قرار می گیرند. برای آنکه این کمپین توجیه پذیر باشد، سازمان مذکور اعلام کرد که مخاطب هدف چه کسی بوده، درد و مشکلات آنها چیست، و سپس فرآیند را به گونهای بازخوانی کرد که مثبت، آموزنده بوده و با مخاطب هدف ارتباط برقرار نماید. با این حال، مطمئن نیستیم که ذکر این موضوع در صفحات مطبوعات زرد ضروری باشد.امروزه چه کسی دیگر از صفحات زرد استفاده میکند؟

محققان در حوزه پزشکی اخیرا تایید کرده اند که ختنه ۶۶٪ در جلوگیری از سرایت HIV در مردان موثر است. حدود ۸۵٪ از افرادی که از نسل اینترنت هستند، گفته اند که از روش های درمانی جایگزین مانند: پزشکی از راه دور TeleMedicine – Telehealth، خدمات اعزام و خدمات مبتنی بر عضویت استقبال می کنند. ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: الف – كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با كاربریهای مسكونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این كاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاك، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها هـ ـ افزایش تراكم زمینهای مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر و ـ تقویت ساز و كارهای مدیریت و نظارت بر هزینهكرد شهرداری ز ـ برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینهكرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی ماده ۱۷۵ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها: الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ماده ۹۳ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانك مركزی در قالب بودجههای سنواتی، بخشی از سود شركت بیمه ایران و بانك هایی را كه به موجب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صددرصد (۱۰۰%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از كسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شركت مذكور و بانكهای مشاور بازاریابی تلفنی یادشده اختصاص دهد. ماده ۷۰ـ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی كه نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یكپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تكمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشاركت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام مینماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده در قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید. ج ـ اعتبارات هزینهای دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزایش یابد. ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژیهای پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

ماده ۱۳۰ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور در طول برنامه به میزان یكدرصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بهعمل آورد. ماده ۸۴ ـ صندوق توسعه ملی كه در این ماده صندوق نامیده میشود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشكیل میشود. ۵ ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط. مؤسسات و شركت هایی كه اكثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حكم مؤسسات و شركتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند. ماده ۹۴ـ نحوه تعیین بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـكی در چهارچوب دستورالعملی است كه به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

ایندکسر