متشکرم ، اما نه متشکرم – شرکت های انرژی به قطب شمال شانه سردی می دهند کسب و کار


از نظر دونالد ترامپ ، آلاسکا منبع امیدوار کننده امنیت نفت و انرژی است. برای شرکت های انرژی این خطری است که ارزش آن را ندارد

کسب و کار9 ژانویه 2021 نسخه


منبع: bazarche021.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>