پایه شیوه عمل شیر فشارشکن هیدرولیک با به کار گیری از غلبه نیروی سیال بر پاپت یا این که ساچمه ای است که زیر فشار نیروی فنر پشت سر خود است. برای خودداری از آسیب به پمپ دارای ید اعتنا داشت در دوران آزاد کردن کلاچ شیر فشار شکن فشار سیستم در پایین ترین مقدار باشد و پس از شروع به کار به شکل یکنواخت شیر را بسته تا فشار سیستم بالا رفته و شوک به سیستم وارد نشود. در صورتی که این عمل شکل نگرفته باشد ارتقاء یا کمتر فشار بیش از حد به عوارض متفاوت موجب می شود تا آسیب های جدی به سیستم لوله کشی وارد شود . در سرانجام سایر اجزای گزینه استعمال در مدار هیدرولیک را در در مقابل تنش های غیرمجاز، نگهداری می نماید. یا در شرایطی که به جهت تامین آب یک ساختمان تعدادی طبقه که به جهت هر طبقه یک میزان افت فشار نیاز داریم از سیستم موازی برای قرار دادن فشار شکن ها در مسیر انتقال استعمال می فشار شکن جک هیدرولیک کنیم. در پایین روند صورت دیتا در شیر در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک را مشاهده می کنیم. سایز: شیر فشار شکن میراب در سایزهای متنوع و از سایز DN 50 الی DN 1000 می باشد . به طور کلی می توان به یاری شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک، فشار سیستم های هیدرولیک را تعیین، محدود و یا این که کمتر داد؛ به بیانی دیگر وظیفه شیر در دست گرفتن فشار هیدرولیک حفاظت از سیستم در برابر تغییرات ناگهانی فشار است. اساسا مطابق اصل سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید. به جهت جبران افت فشار از پمپ استعمال می شود. به همین برهان استعمال از فشارشکن آب حتمی است. فشار شکن مدولار هیدرولیک ، شیرهای کاهنده فشار حیاتی عملکردی متعدد از شیرهای فشار شکن که از فشار محل ورود ( به جهت مثال پمپ) متأثر میگردند شیرهای کاهنده فشار به جهت تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم اهمیت یا فرعی ( برای نمونه فشار اکچوئیتور ) گردیده اند . یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار زیاد بر مدار تحمیل شود. حال چنانچه شرایطی مختص و یا این که غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، احتمال آسیب دیدن پمپ و سایر اجزا و تجهیزات، اتلاف توان و ارتقا دما در مدار هیدرولیک بسیار فراوان خواهد بود. شایان ذکر می باشد که استعمال از ولوهای فشارشکن در سیستم های مختلف، نشتی های خارجی آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. در صورتی که وضعیت به دسته ای تغییر تحول کند که سبب شود فشار در یک سیستم تا سطح خطرناکی ارتقاء یابد، شیر فشارشکن می تواند تنها وسیلهای باشد که از جراحت فاجعه توشه جلوگیری کند.بهرهگیری از انواع شیر های فشار شکن با کاهش فشارهای تحمیلی در کانال به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال و یا این که انرژی پرهیز خواهد کرد و میتواند بسیاری از هزینههای انتقال را کاهش دهد.

ایندکسر