همچنانکه تماشا می شود علاوه بر اسید فسفریک سولفات کلسیم نیز بدست می آید. ساختار کریستالی سولفات کلسیم تشکیل شده به وضعیت واکنش بستگی دارد. در همین مراحل پس از خرد نمودن کانی فسفات بوسیله آسیابهای گلوله ای که حاوی پاره ای اسید فسفریک رقیق می باشد، شیرابه حاصله با اسید سولفوریک ۵۵% به مخازن واکنش منتقل می شود. اسید بدست آمده از فیلتر ها به وسیله تبخیر کننده هائی که اهمیت مبدل های حرارتی می باشند خرید اسید فسفریک 85 درصد خوراکی تغلیظ می شود. 2. طرز حرارتی ( خشک ): همین شیوه شامل احتراق فسفر و هیدراسیون P4O10 می باشد. استفاده از اسید فسفریک در آب آبیاری سبب می‌گردد ضمن اخذ فسفر واجب و سریع توسط ریشه به عامل اسیدی بودن بالای آن سبب آزاد سازی موادتشکیل دهنده دیگر مانند آهن، روی، منگنز، مس و سایر موادسازنده نیز میشود. آخرین روش، حیاتی استفاده از کوره دوار، به عامل کمتر اثر محیطی و صرفه جویی در هزینه بالقوه، یک آیتم امیدوار کننده است. اسید تولیدی در پروسه تر مستقیماً از سنگ معدن تهیه می گردد و معمولاً در حجم زیاد و اصلی هزینه و جايگاه خلوص نیکی چندان بالا ایجاد می شود. چنانچه در معرض اسید فسفریک قرار گرفتید، می توانید قبل از التماس امداد پزشکی، بعضا از راهبرد های امداد های اول را دنبال کنید. علاوه بر ساخت فسفریک اسید و برخی فسفاتها که ترکیبات اصلی هستند، بقیه ترکیبات (CACO3CAF2)هم تولید میشوند، از طرف دیگر واکنشهایی که در آن اهمیت از بین رفتن سولفوریک اسید، ترکیباتی ایجاد میشود که از لحاظ تجاری کماهمیت هستند. آنان نه صرفا میتوانند موجب ارتقاء وزن شوند، بلکه میتوانند خطر ابتلاء به بعضا بیماریها مانند سرطان و کبد چرب را نیز افزایش دهند. اسید فسفریک معمولاً در آزمایشگاههای شیمی به عنوان محلول آبی ۸۵٪ تماشا می شود که یک مایع شربتی بیرنگ، بیبو و غیر گریز است. بالای ۹۰ % جهت مصارف ایجاد کود کشاورزی آیتم به کارگیری قرار می گیرد، گرید خوراکی اسید فسفریک در نوشابه های مشکی کاربرد دوچندان متعددی دارد. این مخازن مجهز به همزن های قادر می باشد و جايگاه حرارت واکنش به توجه کنترل می گردد.

ایندکسر