سولفات پتاسیم به تیتر ماده ای مغذی در هر مرحله از رشد گیاه قابل استفاده است و علاوه بر تامین پتاسیم همزمان نیازهای گیاه به سولفات را تا حد مورد نیاز تامین می کند. متخصصین سفارش می­کنند که این ماده در دوزهای مختلف آیتم به کارگیری قرار گیرد. وی ادامه داد: از آنجا که به جهت ساخت سولفات آمونیوم نیاز به اسید سولفوریک بود واحد ۵۰ هزار تنی اسید سولفوریک احداث شد که در سال ۹۴ به ساخت رسید. وی اهمیت تاکید بر این که درحال حاضر برای اولین بار تکنولوژی ایجاد واحد پلی آلومینیوم کلراید وارد سرزمین میگردد بیشتر کرد: در طرح جدید از ۵۰ هزار تن اسیدکلریدریک اضافی ۲۵ هزار بدن به پلیآمونیوم کلراید تبدیل می‌شود و به جهت ۲۵ هزار تن بعدی هم برنامه تازه در دست است و در لحاظ داریم قبل از انتها امسال پروژه را آغاز کنیم و پیش بینی می‌شود عملیات آن در ۲۴ ماه به انتها برسد. وی با اشاره به این که ارومیه به طراوت در راستای افزایش و تنوع تولید، در ایجاد اشکال گوناگون کود متمرکز شده افزود: در همین راستا در سه ماه اخیر واحد ساخت سولفات پتاسیم ارومیه راهاندازی شده که براساس آن ۴۰ هزار تن در سال سولفات پتاسیم ایجاد میشود و به این ترتیب بزرگترین تولیدکننده این متاع در سرزمین است. از انجا که بعضا همین کودها حساس شاخص نمک بالا هستند هنگام به کارگیری به جهت محلولپاشی فضای سبز جوانه دار و یا بسترهای جوانه زنی توجه اضطراری را بکار ببرید تا دچار ضرر و زیان نگردید. چرا خرید کردن سولو پتاس یا همان سولوپتاس از اساسی زیادی در کشاورزی برخوردار است؟ همین مجتمع یکسری واحد جدید را هم امسال به بهرهبرداری رساند و تعدادی طرح تکمیلی در دست داراست که مدیرعامل پتروشیمیارومیه طی گفتوگویی اهمیت «دنیایاقتصاد» به تشریح آنان پرداخته است. یکی از دیگر از آثار بارز تنش شوری، تجمع یونهای سدیم و کلر در بافت گیاهان ساکن در خاکهایی اهمیت غلظت دوچندان سدیم کلرید است که تعادل تغذیهای را از بین می‌برد و جذب بیش ازحد آن‌ها خلل فیزیولوژیک شدید را منجر میشود (James et al., 2011). در مدت شروع تنش شوری و توسعة آن در گیاه، همة فرایندهای با و بعضا از ساختارهای سلولی مانند غشاهای زیستی آسیب میبینند (Parida and Das, 2005; Gupta and Huang, 2014)؛ بنابراین برای نگهداری تعادل یونی در واکوئل و سیتوپلاسم، ترکیباتی اصلی وزن مولکولی ناچیز شامل قندهایی مانند گلوکز، فروکتوز، ساکارز و فروکتان و یک سری از ترکیبات نیتروژنی نظیر آمیدها، پلیآمینها، پروتئینها، پرولین و گلایسین بتائین انباشته می شوند (Parida and Das, 2005; Mosleh Arani et al., 2018). شوری رشد انگور را کاهش می‌دهد و بر سرعت فتوسنتز، ساماندهی روزنهای، تعادل عنصرها غذایی در اندامهای متفاوت و کارایی این گیاه تأثیر میگذارد (Walker et al., 2004). آبیاری بوتههای انگور دارای آب شور ضمن کاهش نمو حبهها، پرورش و کارایی همین گیاه را بهطور معنیداری کاهش داد (Walker et al., 2004). در تحلیل تغییرپذیری موادتشکیل دهنده غذایی، ویژگیهای رشدی و فیزیولوژیک در چندرقم و دورگة بینگونهای انگور در وضعیت تنش شوری ناشی از سدیم کلرید؛ میزان رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و محتوای نسبی آب اصلی ارتقاء شوری کاهش یافت؛ اما مقدار پرولین و قندهای محلول ارتقاء یافت (Doulati Baneh, 2016). همینطور سرعت فتوسنتز، هدایت روزنهای و میزان تعرق در ارقام انگور ریشبابا، صاحبی (Bybordi, 2012)، سلطانی و فخری (Amiri et al., 2014) در تنش شوری کاهش یافت. به جهت توضیحات بخش اعظم در ادامه مقاله اصلی ما در نشریه عالم شیمی فیزیک یار باشید. به طوری که حالا علاوه بر این که برای مصرف سولفات آمونیوم خود اسید سولفوریک دارد، بلکه اسید سولفوریک بخش اعظم پتروشیمیها را نیز تامین میکند. در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین شاخص برداشت جو حاصل شد (1/36 درصد) که اهمیت عدم کاربرد کود پتاسیم شاخص برداشت به 32 % کاهش یافت. برای کسانی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از سولفات پتاسیم تولید ، شما احتمال دارد می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر