بله، کلمه ها به عبارتی طور که می توانند یک آدم را از پا در بیاورند و بکشند، می توانند او را از مرگ نجات دهند. همان طور که در نمونه ها دیدیم، لغت ها نیز می توانند آدم ها را از پای در بیاورند. و البته در گزینش قد شلوارتان وسواس به خرج بدهید؛ همت کنید شلواری که انتخاب میکنید یا از مچتان بالاتر باشد و یا روی کتونی قرار بگیرد. استکان جم – مرتضی براق : «تو به اوباما رای دادی یا این که مککین؟ خوب مورد قضیه هم داغ بود، تازه انتخابات آمریکا کل شده و اولین مدیر جمهور سیاه به کاخ سفید رفته بود. «من در خون سربازهایی که به فرمان مدیریت جمهوری که من تعیین کردهام راهی عراق و افغانستان می گردند سهیم هستم. حقیقت این میباشد که در ارتفاع مدت تماس تلفنی دوم، یک توشه کنراد از ماشین پیاده شد گفت که سرش گیج رفته و نمی تواند ادامه بدهد، اما میشل در کمال ناباوری به او می گوید سرعت بالا به داخل ماشین برگردد! » چنانچه بگویم که محمد این سوال را از تمام آمریکاییهای فرودگاه دبی پرسید از لحاظ آماری خیلی نیز از حقیقت پرت نشدهام. را در لحاظ می بایست بگیریم و نکته قابل اعتنا این‌که همان مشخصات باید در قسمت داخلی کتونی یا این که کفش زبانه نیز قید شده باشد. به جهت این که حساس این مخلوط بهترین استایل را داشته باشید بهتر هست از شلوار راسته کوتاه و کتونی ظریف، مثل کفش­های تنیس به کار گیری کنید. روز سوم آگوست میشل برای مرگی که در صحنه وقوع آن حضور نداشت، به 15 ماه حبس تعزیری و 15ماه حبس تعلیقی محکوم شد، آن نیز به خاطر پیام هایی که در تلفن ملازم هر دوی آن ها وجود داشت و حاکم با استناد به همین مدارک، او کتونی لژدار مردانه را مجرم کرد. از پشت هیکل درشت محمد سر کشیدم که ببینم این که دارااست فقه شیعه را به لهجه انگلیسی به جهت ما پرزنت می کند چه سرازیرشد و کتانی ن قیافهای دارد؟ توشه دوم، البته کسی که پشت خط بود به جای منصرف نمودن او، اکثر به جهت انجام این عمل او را تشویق می کرد. به طور کلی مورد های زیادی به جهت گزینش کفش وجود دارد؛ البته مطمئنا هیچکدام از مورد ها به ترازو کفش کتونی ریلکس نیستند. و در حالی که همه فکر می کردند همین سوال به نفع تبهکار هست جواب مثبت اخذ کرد و توضیح اعطا کرد در پیشین کنراد در چنین موقعیتی قرار داشته است، اما اصلی یکی از از دوستانش کلام کرده و دوستش او را متقاعد کرده که قتل نفس نکند.

ایندکسر