کادر همین نوع دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و همینطور می توانیم پره ها را از کادر دریچه جدا کرد. کادر همین نوع دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و پره ها قابلیت و امکان جداشدن ازقاب دریچه را دارد. کادر این نوع دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی ۵ سانتی متر بوده و پره ها قابلیت جداشدن ازقاب روزنه را دارد. همچنین امکان کارگزاری به ملازم دمپر پروانه ای و همچنین نصب از داخل قاب سوای نیاز به رخنه پیچ بر روی شکل قاب وجود دارد. لازم به ذکر است درصورت کارگزاری دمپرهای پشت دریچه ای دسترسی به دمپر از بر روی فریم نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از فریم انقطاع شود که مجزاسازی پره از فریم از قسمت روی دریچه امکان پذیر خواهد بود. جهت کارگزاشتن درست دریچه های کلاف پهن بازشو سقف بایستی ۷ سانت از ابعاد پشت روزنه بخش اعظم باشد. همچنین شبکه متصل شونده به پشت دریچه بایستی ۲ سانت بالاتر از مرحله پایین سقف کل شود. دقت شود جهت استفاده از این جور دریچه قاب چوبی بدور نتورک و کانال 2 سانتی متر فراتر از سقف کل شود و همینطور برش روی سقف 3 اینچ بزرگتر از بعدها کانال باشد. جهت کارگزاشتن صحیح روزنه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف می بایست 7 cm از بعد ها پشت روزنه بیشتر باشد. ولی در شکل استفاده از پلنیوم باکس و یا این که تبدیل گرد به چهارگوش گالوانیزه و اتصال روزنه به نتورک حیاتی به وسیله نتورک های فلکسیبل حصر های ذکر شده از در بین می رود. ولی در شکل استفاده از پلنیوم باکس و یا تبدیل گرد به چهارگوش گالوانیزه و اتصال دریچه به شبکه مهم به وسیله کانال های فلکسیبل، دیگر انحصار های ذکر شده را نخواهیم داشت. دریچه ی سقفی چهارگوش کلاف پهن به طور معمول بر بر روی سقف و بدور از دیوار جانبی نصب می شوند. توجه شود برای استعمال از دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن، نتورک و قاب چوبی بدور کانال، 2 سانتی متر بالاتر از سقف تمام شود و همینطور برش بر روی سقف 3 اینچ بزرگتر از ابعاد شبکه باشد. دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی که جزو جور بندی روزنه هوای رفت محسوب می شود یک دریچه از جور سقفی بوده و قابل به کار گیری در سقف تا ارتفاع 4 متر است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان اکثر در آیتم خرید روزنه سقفی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر