دریچه سقفی تایلی اصلی روزنه گرد تخت نیز می تواند درون شبکههای تایلِ سقفِ کاذب، نصب و تعبیه شود و نیز به صورت مستقیم در بدنهی سقفِ مهم پیچ و کارگزاشتن گردد.از روزنه سقفی تایلی اصلی دریچه گرد تخت جهتِ خروج هوا به صورت تعدیل شده در محفظه های متعدد استعمال میگردد.دریچه سقفی تایلی حساس دریچه گرد تخت از خروجِ هوای باطن کانال به شکل پرتابی جلوگیری مینماید. روزنه سقفی تایلی اصلی روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحهی فلَت از ورق آلومینیوم(با کادر یا بدونِ فریم) و یک عدد دریچه جت نازلِ گرد هست که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ دارای متغیر است. دریچه سقفی تایلی با دریچه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با فریم یا این که بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد هست که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ حیاتی متغیر میباشد.جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه دریچه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ با به محفظه می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از روزنه بعهده دارد.با اعتنا به رخ و ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه جت نازل ، این مورد قضیه باعثِ استقبالِ کارفرمایان و مهندسان و طراحانِ ساختمان از به کارگیری از این نوع دریچه ( روزنه سقفی تایلی حیاتی دریچه گردِ جت نازل)در پروژه های خود شده است.دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گردِ جت نازل هم می تواند بصورتِ بدونِ قاب و هم بصورتِ بافریم تولید شود. همین دریچه سقفی نیز همانطور که از نامش پیداست کلیدی پرّه های قایم به یکدیگر ساخته شده و بصورتِ “اِل” صورت باعثِ هدایتِ هوا به دو جهتِ یگانه میشود. دریچه سقفی ،هم بصورتِ ساختارِ واحد در انواعِ متعدد ایجاد می شود و نیز بصورتِ ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد) ، (تایلی-چهارطرفه) ، (تایلی-مشبک) ساخت می گردند. روزنه سقفی تایلی مهم روزنه گرد برجسته به وسیلهیک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ شبکه هوا متصل میگردد. در پشتِ دریچه سقفی تایلی صفحهای گِرد، در صورتی که در قطرِ دریچه گرد اصلی ابعادِ انشعابِ لاینِ کانالِ اصلی، همخوانی نداشته باشیم، ناچار به به کار گیری از تبدیل در پشتِ دریچه سقفی تایلی صفحهای گِرد خوا‌هیم شد. ف- دریچه سقفی تایلی صفحه ای حیاتی روزنه گرد مشبک . در صورتی که در محیط دریچه سقفی تایلی از کادر به کارگیری نشود، بایستی از یک ورقه فِلتِ آلومینیومی که اطراف آن به شکل لبههای دوسانتی خم شده استعمال کرد که اصلِ قسمتِ هوارسانِ در همین گونه دریچه در قسمتِ داخلیِ همین صفحهی فلت به صورت ترکیبی کلیدی این صفحه تعبیه میشود. چون می توان فریم را به شکل جداگانه بر روی محل مورد لحاظ کارگزاشتن کرد فارغ از اینکه محل سوراخ شدگی آن در دید انظار باشد. اگر همین دو بخش از حیث شکل مطابقت نداشته باشد با به کار گیری از تبدیل، همین دو بخش بر روی نیز قرار می گیرند. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم عکس روزنه سقفی کولر بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر