رانندگی دارای وسایل نقلیهای که شمارهگذاری نشده یا شماره آن‌ها غیر مجاز می باشد و همینطور گذاردن این قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار افراد دیگر ممنوع میباشد مگر آن که قبلاً اجازهی حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست داشته باشد. گونه های پلاکها و بعدها و رنگهای آنها برای وسایل نقلیه متعدد از طرف شهربانی معلوم و اعلام میشود. حمل فانوس برای همین گونه وسایل نقلیه ممنوع است. ۵- چنان چه وسیلهی نقلیه حساس علایم و تجهیزات پیشبینیشده در این آییننامه آزمون آیین نامه شماره 29 نباشد. ۲- چنان چه مشخصات وسیلهی نقلیه اصلی آن چه در ورقه ها مربوط ذکر شده مطابق نباشد. پلاک عقب باید در محلی کارگزاری گردد که اهمیت نور چراغ عقب وسیلهی نقلیه قابل قرائت باشد. به تیتر نمونه عکس چراغ عابر پیاده رو در شهر بلژیک به رخ یک زوج می باشد که مسیر توقف و یا حرکت را نشان می دهد و یا این که عکس چراغ عابر پیاده رو در مملکت دانمارک به شکل سرباز طراحی شده است و یا این که عکس چراغ عابر پیاده رو در سرزمین آلمان شرقی به مانند پیرمرد می باشد و… ممنون که کتاب ایین نامه را به رخ بدون پول گذاشتید- کیفیتشم عالی بود چون جاهای دیگه دانلود کردم میزان مرغوب بودن نداشتند – بسیار سایت خوبی دارید… درود من کتاب را از سایتتون دانلود کردم خواستم بدونم همین مکتوب را بخونم قبول میشم ؟ مالک وسیلهی نقلیه مکلف میباشد جهت شمارهگذاری و دریافت کارت مشخصات وسیلهی نقلیه خود به شهربانی محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تهیه و امضا نماید و به ضمیمهی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. پلاکهای فعالخارج و در فهرست پلاکهای سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد. شمارهگذاری بر بر روی وسیلهی نقلیه از نحوه نصب پلاکی که به وسیله شهربانی تهیه و تنظیم می‌شود انجام خواهد شد. در یدکها و وسایل نقلیهای که اساسی دو چرخ هستند فقط یک پلاک در عقب آن نصب میگردد. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد محل امتحان آیین طومار همدان لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر