طبق ماده 8 ضابطه روابط موجر و مستاجر سال 62 درصورتیکه ملک مسکونی برای غرض غیر از به دست آوردن و پیشه و یا این که تجارت به اجاره دیتا شود از هر لحاظ تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است. مطابق دستورالعمل وزارت مرزوبوم مهم تیتر «دستورالعمل نحوه محاسبه دلایل پذیره واحدهای اداری، تجاری و صنعتی» واحد تجاری کلمه می باشد از تمام ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 ضابطه شهرداریها اهمیت هدف به کارگیری کسب، پیشه و تجارت ساخته شده یا واحدهای صنعتی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحدهای تابع ضابطه تجارت عمل داشته باشد. واحد تجاری عبارت است از هر ساختمانی که برابر تبصره تحت بند ۲۴ ماده ۵۵ ضابطه شهرداریها، بهمنظور به دست آوردن یا پیشه یا تجارت احداث گردیده و در آن، واحد صنفی یا این که واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشد. در این تبصره آمده است: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده موظف میباشد طبق ضوابط نقشه ذکر شده در پروانههای ساختمانی دسته به کار گیری از ساختمان را قید کند. نکته دارای اینجاست که فرسودگی و عدم قابلیت و امکان سکونت ملاک عدم شمولیت در مالیات نیست و به هر حالا ملک مشمول مالیات خانه خالی می گردد. آیا دادگاه می تواند حکم تخلیه ملک مسکونی را به نفع موجر صادر نکند و مستاجر به سکونت خویش در آن محل ادامه دهد؟ او گفت: درصورتیکه کلیه مردم در همین سامانه ثبت اسم نکنند پیدا کردن خانههای خالی مشکل می باشد چون پایه قانون برج مسکونی در ناحیه 22 تهران خود اظهاری است. در همین راستا درصورتیکه ملکی در ارتفاع سال، ۱۲۰ روز خالی بماند، اما صاحب و مالک آن را فروخته باشد، به طوریرکه گزیده از ۱۲۰ روز دوران خالی ماندن، در اختیار صاحب و مالک اول و مابقی در اختیار مالک دوم باشد، نیز صرفا در صورت مشمول مالیات می شود که ۱۲۰ روز از زمانه خالی بودن در اختیار یک صاحب باشد، مشمول مالیات میگردد. در عوض، آن ها درصدی از سهم ساختمان را در اختیار دارند. بها کل یک واحد اداری 75 متری در خیابان هروی، 2 میلیارد و 100 میلیون تومان می باشد زیرا ارزش هر مترمربع از این واحد اداری 28 میلیون تومان است.

ایندکسر