بر اساس نتیجه ها حاصله به لحاظ میرسد ترکیبات آسکوربات و اسید سالیسیلیک باعث تهیه و تنظیم مقدار فلاونوئیدها و عمل آنزیمهای آنتی اکسیدان مثل کاتالاز و پراکسیداز در جهت کمتر تنش اکسیداتیو حاصل از کم آبی شده اند لذا به کار گیری از این ترکیبات در شرایط تنش خشکی توصیه میشود. آز آنجایی که بی آبی تأثیرات منفی مضاعف زیادی بر کارایی بامیه دارااست در همین تحقیق اثرات معمولی و متقابل اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک در جهت ایجاد مقاومت به تنش کم آبی و تأثیر آن ها بر مقدار فعالیتآنزیمهای آنتی اکسیدانت و تجمع فلاونوئیدها در گیاه بامیه گزینه بررسی و مقایسه قرار گرفت. در تحقیق حاضر تغییر عمل آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز و مقدار فلاونوئیدها در وضعیت تنش بی آبی در گیاه بامیه آیتم تحلیل قرار گرفت. گلدانها روزمره مهم آب آب پاشی شدند و تا زمان ظهور برگ چهارم و پنجم به مدت 35 روز در اتاق رشد (فیتوترون) ساخت شرکت گروک (تهران – جمهوری اسلامی ایران ) حساس عصر نوری 14 ساعت نور و دمای 2 ± 22سانتی گراد و 10 ساعت ظلمات و دمای 2± 17 مرتبه سانتی گراد قرار گرفتند. همین ماده به دلیل توانایی جدا نمودن کلر از منشاء آب به طور فزاینده ای گزینه استفاده قرار می گیرد. بازرگانی عرش تجارت از واردکنندگان و فروشندگان اسکوربیک اسید میباشد و در راستا خرید و فروش مواد شیمیایی به ویژه خرید اسید اسکوربیک از تجربه و مهارت بالایی برخوردار است. بازرگانی شیمیایی تهران یکی از از واردکنندگان مواد شیمیایی میباشد که می تواند شما را در تهیه و تنظیم ی مواد شیمیایی حساس میزان مرغوب بودن یاری نماید. اگر به شما دستور داده شده است که دوز بیشتر، به این معنی که بیش از 250 میلی گرم مصرف کنید، به شما سفارش می شود آن را به دوزهای منقسم تقسیم اسید اسکوربیک یا ویتامین ث کنید. پس از گذشت حدود یک ماه، وقتی که گیاهان چهاربرگه شدند، تیمارهای اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار، اسید آسکوربیک 1 میلی مولار و تیمار توأم اسید سالیسیلیک 1 میلی مولار ملازم مهم اسید آسکوربیک 1 میلی مولار به جهت مدت 10 روز به صورت اسپری بر روی برگهای گیاهان اعمال شدند به صورتی که تمام سطح فوقانی و زیرین اندامهای هوایی تماما خیس شدند. تنش بی آبی در سه مرحله فارغ از تنش به تیتر شاهد، یک سوم گنجایش زراعی و دو سوم گنجایش زراعی به مدت 10 روز اعمال گردید. شدت نور در مرحله گیاه 11000 لوکس و رطوبت 46 % بود. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه حیاتی کجا و طریق به کار گیری از کمبود اسید آسکوربیک دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر