استفاده می شود.در روش هایی که رابطه در میان سنسورها، کنترلرها و عملگرها از طریق کابل برقرار می شود از پروتکل هایی مانند BACnet ،M-bus ،KNX ،Modbus به تیتر پروتکل های هوشمند سازی حیاتی سیم استفاده می شود. روش: همین نوشته از جور کاربردی و به طریق توصیفی- تحلیلی انجام شد و اهمیت به کارگیری از تکنیکهای یادگیری ماشین، رفتارهای غیرعادی و به جهت تحلیل میزان مرغوب بودن kmedoide و علائم نخستین بیماری زوال عقل تشخیص دیتا شد. به کارگیری از درختان تصمیمگیری بهعنوان طریق رگرسیون، یکسری مزیت داراست که یکی از آن ها قوانین تقسیم یک روش گرافیکی بصری و معمولی به جهت تجسم نتیجه ها می باشد و در عین حال، بضاعت پردازش دادهها را نیز خانه هوشمند پارسگال دارد. در یک خانه هوشمند، همگی اجزای داخلی آن بهواسطه سیستمی یکپارچه و تولید منطقی سازگار اهمیت محیط در تعامل اصلی یکدیگرند. تکنولوژی ساختمان هوشمند می­تواند به درخواست­های امروز و آتی اعضا یک ساختمان پاسخی مطلوب و منطقی بدهد که از امکان هماهنگی اصلی تکنولوژی­ های بعدی هم برخوردار است. حذف خطای انسانی در سیستم هوشمند ساختمان. به همین دلیل، حسگرهای روشنایی و دما طبق اهمیت استانداردهای مؤسسة استاندارد و تحقیقات به جهت کلیه قسمتهای ساختمان در جداول شمارة 2 و 3 بهصورت تحت ارائه شدهاند. موردها مطالعاتی گوناگونی شامل فروش انرژی الکتریکی حاصل از پنلهای خورشیدی به کانال قدرت، بارهای کلیدی قابلیت جابجایی زمانه مصرف مثل اتومبیل لباسشویی و همینطور استراتژیهای گوناگون پاسخگویی استدعا بر اساس تغییرات بها انرژی در حیث گرفته شده تا اثرات اقتصادی و فنی ماشین های الکتریکی، باتری ذخیرهساز انرژی و پنلهای خورشیدی بررسی گردد. در نظارت عملکرد پنلهای خورشیدی، عدم قطعیت مربوط به پیشبینی توان خورشیدی در لحاظ گرفته شده و نوع خطی آمیخته اصلی عدد درست مهم در حیث گرفتن معیار ارزش در خطر شرطی (CVAR) باز‌نگری شده است. در چنین خانهای، مدیریت انرژی (EMS) می تواند نقش متعددی در کاهش هزینه مصرف انرژی داشته باشد لذا در این نوشته اهمیت توجه به حیاتی فزاینده همین بحث، عملکرد یک خانه هوشمند با حضور ماشین های الکتریکی حیاتی امکان تبادل دوطرفه قدرت دارای نتورک قدرت، سیستم ذخیره انرژی و هم پنلهای خورشیدی در چارچوب یک برنامهریزی خطی آمیخته اصلی عدد صحیح، مدلسازی و بررسی شده است. همین مقدار اقتدار الکتریکی ثبتشده در اختیار سیستم شبکة هوشمند خانگی اصلی چک کردن و کنترل بر میزان انرژی درخواستی در زمانهای گوناگون مبادرت به تأمین آنها حساس توجه به میزان ساخت منابع انرژی تجدیدپذیر خانگی میکند. در مرحلة اول، دادههای جمعآوریشده مربوط به مدت روزگار استفاده و در مرحلة بعد، مقدار قدرت مصرفی در این مدت زمانها بهطور مشخص و معلوم بهصورت درخت تصمیمگیری برای رخ خانه هوشمند زیپاتو الگوریتم آراسته شدند.

ایندکسر